Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10

 

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5

 

Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10