Zakaz spalania węgla w Warszawie – petycja aktywistów WBS

Aktywiści z Warszawy Bez Smogu wspólnie z warszawskimi organizacjami antysmogowymi: Smogiem Wawerskim i Warszawskim Alarmem Smogowym wystąpili z petycją do Rady Miasta i Sejmiku woj. mazowieckiego o wprowadzenie zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych na terenie Warszawy od 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowo aktywiści postulują wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń (niebędących głównym źródłem ogrzewania) w dniach, w których prognozowane stężenie średniodobowej normy zanieczyszczeń pyłu PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 ug/m3) od 01.11.2019 r. Petycję, którą można podpisać TUTAJ aktywiści skierowali do Rady m. st. Warszawy o wystosowanie postulatu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla m.st. Warszawy i wprowadzenie powyższych zapisów oraz do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęcie takiej uchwały.

Aktywiści uzasadniają konieczność zakazu m.in. szacunkami przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie marszałka woj. mazowieckiego oceniającymi, że wdrożenie obecnych zapisów uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego nie doprowadzi do obniżenia stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu do poziomu poniżej dopuszczalnej normy na terenie Warszawy. Warszawa, jako jedyne miasto w woj. mazowieckim, wciąż będzie odnotowywać przekroczenia dopuszczalnego poziomu tej rakotwórczego substancji.

Warszawa ma najdłuższą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej pokrywającą 80% zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Tam, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza, istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć gazowa. Ze względu na gęstość zabudowy, która ciągle zwiększa się w dzielnicach z przewagą zabudowy jednorodzinnej, istotne jest, aby obowiązywał całkowity zakaz spalania węgla. Urządzenia ekoprojekt (wskazane w uchwale antysmogowej jako możliwe rozwiązanie docelowe) używane w warunkach domowych nie zapewniają poziomów emisji pyłów osiąganych w warunkach laboratoryjnych, zwłaszcza gdy używany jest węgiel typu ekogroszek o parametrach niższych od wykorzystanego do badań certyfikacyjnych. Miasto Stołeczne Warszawa zamierza przeznaczyć 300 mln zł do roku 2023 na przyłączanie mieszkańców do sieci ciepłowniczej i gazowej. W miejscach, w których sieć nie dociera, miasto zamierza dofinansować mieszkańcom instalacje OZE.

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Mazowsza mieszkańcy mają czas na likwidację pozaklasowych pieców i kominków do końca 2022 r. Po tym terminie dozwolone będzie ogrzewanie paliwami stałymi jedynie w instalacjach spełniających restrykcyjne normy emisji spalin, tzw. ekoprojekt. Władze stolicy dofinansowują wymianę pozaklasowych pieców na podłączenie do sieci ciepłowniczej, i gazowej, a także wymianę na instalacje OZE. Do końca 2022 r. planowana jest więc bardzo duża redukcja kotłów na paliwa stałe w stolicy. Dlatego styczeń 2023 r. to dobry moment na rezygnację ze stosowania węgla w stolicy i dobry powód do zmian w uchwale antysmogowej.

Każde narażenie na wdychanie zanieczyszczeń powietrza pogarsza zdrowie mieszkańców. O ile podejmowane są działania długoterminowe w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, niestety podczas epizodów smogowych reakcją władz jest jedynie ostrzeganie przed podwyższonym poziomem zanieczyszczeń oraz apel o niekorzystanie z kominków i prywatnych samochodów. Oznacza to, że legalne jest palenie w kominku dla przyjemności w dni z przekroczonymi normami zanieczyszczeń i pogarszanie stanu powietrza.

Aktywiści Warszawy Bez Smogu Chcemy, domagają się aby w uchwale antysmogowej zapisano zakaz rekreacyjnego palenia paliwami stałymi w dni z prognozowanym przekroczeniem dobowej normy pyłu PM10 (50 ug). W trosce o zdrowie mieszkańców postulują o wprowadzenie zakazu już od najbliższego sezonu grzewczego.