nesletter

Efektywna Polska newsletter
maj 2018
Szanowni Państwo,
W ostatnich kilku latach sprawa jakoœci powietrza stała się jednym z najważniejszych tematów w polskiej debacie publicznej. To rzecz, o którš jako alarm smogowy zabiegaliœmy od lat i zaistnienie tej œwiadomoœci bardzo nas cieszy. Tym bardziej, że wraz z niš zaczęły pojawiać się także pierwsze rozwišzania oraz zmiany prawne, które sš niezbędne dla poprawy jakoœci polskiego powietrza. Widzšc wysyp informacji zwišzanych z tematem smogu i dostrzegajšc jak trudno jest je œledzić, a także oddzielać sprawy istotne od nieistotnych, zdecydowaliœmy się zaczšć przygotowywać krótki comiesięczny raport przeznaczony dla decydentów oraz liderów opinii, który zainteresowanym pozwoli „trzymać rękę na pulsie”. Wiedzšc, jak ważny jest Państwa czas, zdecydowaliœmy się na krótkie informacje, które w możliwie oszczędnej formie, przekażš jak najwięcej istotnych treœci.

Poniżej znajduje się pierwsze, majowe, wydanie raportu.
By otrzymywać kolejne wydania newslettera należy podać swój adres email poniżej:


Z poważaniem,
Andrzej Guła

czytaj
W Sejmie trwajš prace nad ustawš o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw stałych
Proponowane przepisy sš niezwykle istotne dla poprawy jakoœci powietrza. Stanowiš też przełom, o który Polski Alarm Smogowy zabiega od wielu lat. Wejœcie w życie ustawy w proponowanym kształcie będzie oznaczać wprowadzenie œwiadectw jakoœci węgla oraz powstanie systemu kontroli, a także zakaz sprzedaży odpadu węglowego do gospodarstw domowych, co powinno w konsekwencji doprowadzić do zniknięcia z rynku mułów i flotokoncentratów. Pod koniec kwietnia projekt został jednogłoœnie przyjęty przez posłów z sejmowej Komisji Energetyki. Dla skutecznoœci nowych przepisów kluczowy będzie kształt przepisów wykonawczych do ustawy.

Więcej na stronie Polskiego Alarmu Smogowego:

czytaj
Polski Alarm Smogowy dokonał drugiej oceny realizacji rzšdowego programu Czyste Powietrze
Za najważniejszš zmianę „na plus” uznano dostrzeżenie problemu ubóstwa energetycznego i zwišzany z tym pilotaż programu SmogStop, który jest prowadzony w Skawinie. Jako największy zawód wskazano brak norm jakoœci dla sprzedawanego do gospodarstw domowych węgla oraz to jak przebiegajš prace nad ich wprowadzeniem. Dotšd w pełni zrealizowano jeden z 15 punktów programu. Status prac „zaawansowany” przyznano jednemu z punktów.

Pełnš ocenę prac rzšdu można znaleŸć na stronie www.polskabezsmogu.pl
Jej skrót w serwisie SmogLab.pl:

czytaj
Termo
Treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć
czytaj
8 maja zakończyły się konsultacje społeczne zmian w rozporzšdzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. 
Pierwotne rozporzšdzenie zostało opublikowane we wrzeœniu ubiegłego roku, jednak okazało się, że producenci tzw. „kopciuchów” zaczęli wykorzystywać luki w nowych przepisach i niezgodne z wymogami urzšdzenia oferować jako kotły na biomasę lub służšce wyłšcznie do podgrzewania wody. To wymusiło uszczelnienie wymogów zapisanych w rozporzšdzeniu i wzmocnienie ograniczeń nakładanych na producentów kotłów. Rozporzšdzenie…. [zależnie od tego, co się będzie działo]
czytaj
W Krakowie testowano Smog Free Tower
Naukowcy z AGH postanowili sprawdzić jej efektywnoœć i z pomocš pyłomierza zbadali jej wpływ na jakoœć powietrza. Ta okazała się być znikoma. Stopień redukcji stężenia pyłu PM10 dla odległoœci poniżej 10 metrów oszacowano na 12 proc. w stosunku do wartoœci stężenia pyłu PM10 w odległoœci powyżej 50 metrów. Dla przedziału odległoœci od 10 do 50 metrów wpływ oczyszczacza stopniowo zanikał, by po przekroczeniu odległoœci 50 metrów, spaœć do zera. Oznacza to, że kiedy w okolicy rejestrowano stężenie pyłu PM10 w powietrzu na poziomie 80 ug/m3, to w bezpoœrednim otoczeniu wieży było to 70 ug/m3.

Czytaj więcej w serwisie SmogLab.pl:

czytaj
Nowa uchwała antysmogowa
Treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć treœć
czytaj
 

Polski Alarm Smogowy
polskia?larmsmogowy@gmail.com
kom: 731 764 909
 
Newsletter został wysłany przez Polski Alarm Smogowy z siedzibš przy ul. Felicjanek 10/6, 30-104 Kraków. Otrzymałeœ(aœ) go, gdyż jesteœ zapisany(a) na newsletter Polskiego Alarmu Smogowego, wysyłany do osób zainteresowanych walkš o czyste powietrze w Polsce.  Jeœli ta tematyka jest Ci bliska, nie musisz nic robić. Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostanš nikomu sprzedane ani udostępnione. Jeœli natomiast nie chcesz otrzymywać takich informacji wyœlij mail o treœci: Rezygnuję. W wiadomoœci podaj również adres email, na który nie chcesz otrzymywać informacji.