Wydatki miast zagłebiowskich na ograniczanie smogu to zaledwie promile ich budżetów.

Przyglądając sie wymogom Uchwały Antysmogowej oraz Programowi Ochrony Powietrza dla województwa Śląskiego, stwierdzamy że obecne antysmogowe działania w regionie nie pozwalają na osiągniecie założonych przez te dokumenty celów. Pozbycie sie smogu do roku 2027 przy obecnych nakładach finansowych jest całkowicie nierealne.Dlatego zwracamy sie do zagłebiowskich Prezydentów, Burmistrzów i Radnych o zintensyfikowanie działań antysmogowych.

Szanowny Prezydent, Burmistrz, Radny/a miast Zagłębia Dąbrowskiego

Społeczna inicjatywa na rzecz czystego powietrza – Zagłębiowski Alarm Smogowy zwraca się z apelem o przeznaczanie corocznie, do roku 2027 kwoty równej co najmniej 1% budżetu miasta na następujące działania antysmogowe:

  • dotacje dla na dopłaty do termomodernizacji budynków z jednoczesną wymianą ogrzewania na niskoemisyjne – uzależnione od wysokości dochodów,
  • program osłonowy dla najuboższych na zakup paliwa ekologicznego lub pokrycie różnicy kosztów nowego ekologicznego ogrzewania względem kosztów obecnych,
  • likwidacja kotłów „kopciuchów” w zasobach własnych miasta wraz z jednoczesną termomodernizacja tych budynków,
  • intensywna edukacja antysmogowa w przedszkolach i szkołach oraz dla dorosłych,
  • pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania stanowiska miejskiego ekodoradcy,
  • pokrycia koniecznego wkładu własnego miasta w udziale w programie SMOGSTOP przygotowywanym przez Rząd RP dla miast i gmin w województwach objętych uchwałami Antysmogowymi.

 

Zgodnie z zapisami obowiązującej od września 2017 roku w Województwie Śląskim Uchwały Antysmogowej do końca 2027 roku należy zlikwidować wszystkie koły na paliwa stałe o emisyjności niższej niż klasa 5. Przy czym likwidacja ta ma się odbywać wg następującego harmonogramu: kotły pozaklasowe starsze niż 10 lat należy zlikwidować do końca 2021 roku, kotły w wieku pomiędzy 5 a 10 lat do końca 2023 roku, a kotły „młodsze” niż 5 letnie do końca 2025 roku, natomiast kotły klasy 3 i 4 muszą zniknąć z domów do końca 2027 roku. W głównych miastach Zagłębia Dąbrowskiego szacuje się następujące ilości kotłów do likwidacji:

 

Miasto

Szacowana przez ZAS ilość kotłów do likwidacji do roku 2027

Wymagana ilość kotłów do likwidacji rocznie aby osiągnąć cel

Zlikwidowano w roku 2017

1% budżetu miasta

Będzin

8.000

800

150

2,3 mln zł

Czeladź

5.000

500

200

1,6 mln zł

Dąbrowa Górnicza

11.000

1.100

254

7,6mln zł

Sosnowiec

16.000

1.600

584

(plus ok. 950 na os. Juliusz)

10 mln zł

 

Przyjęty w grudniu 2017r. przez Sejmik Województw Śląskiego Program Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji nakłada na miasta i gminy Województwa Śląskiego obowiązek redukcji min. emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych (domowe kotły kopciuchy). Dokument ten zakłada, że do pokrycia kosztów realizacji celów Programu Ochrony Powietrza potrzebne będą nie tylko środki własne samorządów lokalnych ale również środki pochodzące od właścicieli i zarządów budynków, środki własne zarządzających siecią ciepłowniczą, środki WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze zagraniczne, a w tym: RPO WSL, POIiŚ., Bank Ochrony Środowiska i inne.

 

 

Całkowita emisja pyłu PM10 wymagana do zredukowania do roku 2027 [ton/rok] zgodnie z Programem Ochrony Powietrza

 

Szacunkowy koszt realizacji wg POP

 

całkowita

do roku 2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

[zł]

Będzin

104,62

10,46

31,39

31,39

31,39

62.722.000

Czeladź

77,96

7,80

23,39

23,39

23,39

46.776.000

Dąbrowa Górnicza

137,82

13,78

41,35

41,35

41,35

82.692.000

Sosnowiec

304,84

30,48

91,45

91,45

91,45

182.904.000

 

Jakość powietrza w regionie jest tragiczna w zimowym sezonie grzewczym, w roku 2017 odnotowano wyższe stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczego Benzo(a)pirenu niż w roku 2016. Przekazywanie corocznie do roku 2027 kwot w wysokości co najmniej 1% budżetu miasta na kompleksowe działania antysmogowe, daje realną szansę na poprawienie jakości powietrza w regionie do poziomu w którym nie wystąpi przekraczanie dopuszczalnych dla zdrowia norm szkodliwych substancji w powietrzu. Jak widać z powyższych zestawień pozostawienie kwoty corocznych wydatków na obecnym poziomie na kompleksowe działania antysmogowe nie pozwoli na osiągnięcie założonego celu: znacznej i zadowalającej poprawy jakości powietrza do roku 2027.