Mieszkasz w Rybniku? Zobacz ile wdychasz dymu ze smogu

Województwo śląskie w tym Rybnik i okolice cechuje niska jakość powietrza i obecność wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w sezonie zimowym spowodowanych tzw. niską emisją. Przedstawiamy opracowanie, w którym oszacowano dawkę zanieczyszczeń powietrza jaka dostaje się do organizmu człowieka drogą wziewną podczas wysiłku fizycznego.

W opracowaniu przedstawiono problematykę tzw. „niskiej emisji”, wyniki badań epidemiologicznych wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także wpływ aktywności fizycznej na ilość wdychanych szkodliwych substancji podczas przebywania w zanieczyszczonym powietrzu. Oszacowano jaką dawkę zanieczyszczeń pyłowych powietrza (PM10) i benzo (a) pirenu, którą wdycha się podczas aktywności fizycznej o dużej i umiarkowanej intensywności – na przykładzie rowerzysty i osoby spacerującej oraz pracującej w ogrodzie.

Celem zobrazowania ilości wdychanych zanieczyszczeń wartość tę odniesiono do ekwiwalentu liczby wypalonych papierosów. Dla przykładu, kobieta w wieku 45 lat, która w ciągu 6 miesięcy w roku spędzałaby na pracy w ogrodzie średnio 30min dziennie wdychałaby w ciągu roku tyle benzo (a) pirenu ile dostarczyłaby do swojego organizmu paląc około 130 papierosów w ciągu roku (6 paczek) (obliczenia dla narażenia na poziom równy średniorocznemu stężeniu B(a)P w Rybniku 19 ng/m3).

Określając ryzyko zdrowotne związane z kontaktem z daną substancją np. benzo(a)pirenem należy pamiętać, że dla substancji rakotwórczych, do których jest zaliczany nie wyznacza się minimalnego progu szkodliwości. Oznacza to więc, że narażenie nawet na bardzo niskie stężenia tych związków przez długi czas może być przyczyną powstania nowotworów.

Należy podkreślić jednak, że obliczona wartość dotyczy tylko i wyłącznie czasu spędzanego w środowisku o danych parametrach, w określonym czasie. Wyniki uzyskane w obliczeniach nie doszacowują zatem m.in. narażenia na zanieczyszczenia w trakcie czasu poza wykonywaniem danej czynności, epizodów podwyższonych poziomów zanieczyszczeń powietrza,  narażenia wynikającego z innych czynników np. ekspozycji zawodowej, palenia papierosów itp. Należy również zaznaczyć, że przeliczanie dawki wziewnej zanieczyszczeń powietrza na liczbę wypalanych papierosów przez daną osobę może wiązać się z dużym błędem w przypadku określania na tej podstawie wystąpienia u niej efektów zdrowotnych.

Przeczytaj całe opracowanie

Pobranie pliku: "Oszacowanie ilości substancji szkodliwych wdychanych razem z zanieczyszczonym powietrzem podczas uprawiania aktywności fizycznej na zewnątrz"

Ulotka do pobrania TUTAJ